تأثیر پارامترهای ساختاری بر مشخصه‌های مدی تارهای بلور فوتونی در ناحیه مخابراتی

حسن پاکارزاده؛ رضوان درخشان

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 9-16

چکیده
  تارهای بلور فوتونی (PCFs) دسته‌ای از تارهای نوری هستند که دارای قابلیت‌های فوق‌العاده و کاربردهای متنوع هستند. در این مقاله تأثیر پارامترهای ساختاری این تارها برمشخصه‌های مدی آنها در ناحیۀ مخابراتی را که تا به امروز کمتر مورد توجه واقع شده است، با استفاده از نرم افزار CUDOS MOF بررسی و شبیه‌سازی می‌کنیم. در این جا تارهای بلور فوتونی ...  بیشتر

شبیه‌سازی میکرو سنسور اندازه‌گیری با استفاده از بلور فوتونی

زهره درانی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 17-22

چکیده
  در این مقاله با استفاده از ساختارهای بلور فوتونی دو بعدی، یک میکروسنسور جابه‌جایی طراحی کردیم. این ساختار شامل یک شش‌ضلعی است که در هر ضلع آن 7 حفره قرار گرفته است. جنس حفره‌ها هواست که در یک زمینۀ سیلیکونی قرار داده شده است. حفره‌ها در یک آرایش مثلثی چیده شده‌اند. در این میکروسنسور ابتدا با استفاده از شبیه‌سازی روش تفاضل محدود حوزۀ ...  بیشتر

امواج سالیتاری آکوستیک - غباری در پلاسمای غباری با بار غبار متغیر

قاسم فروزانی؛ ملوس محمدی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 23-32

چکیده
  در این مقاله امواج سالیتاری آکوستیک غباری در پلاسمای غباری، که شامل ذرات غبار باردار منفی، الکترون‌های توزیع‌شده بولتزمنی و یون‌های توزیع شده غیر - حرارتی با بار غبار متغیر است، بررسی شده است. با استفاده از روش کاهش اختلال، معادله kdv و نوع تعمیم یافته آن به دست آمده است. پتانسیل سقدی‌اف و شرایط پایداری برای حل سالیتونی مورد بررسی ...  بیشتر

ساخت و بررسی خواص فیزیکی و مقاومت الکتریکی نانوسیم‌های اکسید روی

مهدی سودمند

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 33-38

چکیده
  در این مقاله، نانوسیم‌های اکسید روی درون قالب نانوحفره‌ای آلومینای آندایز شده به روش آندایز دو مرحله‌ای سنتز شدند. ویژگی‌های فیزیکی نانوسیم‌های اکسید روی با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف پراکندگی پرتو ایکس و طیف‌سنجی پراش انرژی پرتو ایکس و همچنین تغییرات مقاومت الکتریکی با دما توسط سامانه طراحی شده، مورد بررسی ...  بیشتر

شبیه‌سازی عددی وابستگی پارامترهای خروجی تک حباب سونولومینسانسی ساکن به فشار محیطی

مرتضی پیش‌بینی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 39-44

چکیده
  در این تحقیق با استفاده از مدل هیدروشیمیایی به بررسی تحول درونی حباب و شبیه‌سازی عددی وابستگی مشخصه‌های تک حباب ساکن سونولومینسانسی گاز نجیب آرگون حل شده در سیال آب به فشار محیطی در دمای اتاق پرداختیم. با بررسی سه ناپایداری انتشاری، شکلی و مکانی از طریق نمودار فاز شرایط اولیه را برای داشتن حباب سونولومینسانسی پایدار به دست آورده ...  بیشتر

بررسی قطبش ماکروسکوپیک در نیمه‌هادی‌های آلومینیم نیترید،گالیم نیترید و آلومینیم گالیم نیترید و تأثیر میزان غلظت آلومینیم بر گاف نواری و قطبش ماکروسکوپیک در نیمه‌هادی آلومینیم گالیم نیترید

سید علی هاشمی‌زاده عقدا؛ طاهر شعبانی؛ احمد یزدانی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 45-54

چکیده
  در این مقاله ساختار الکترونی -کریستالی ترکیب‌های نیمه‌هادی گالیم نیترید، آلومینیوم نیترید و آلومینیوم گالیم نیترید که قطبش‌پذیری خودبه‌خودی در راستای محور 0001 دارند و از خصلت پیزوالکتریکی خوبی برخوردار هستند، مورد مطالعه قرار گرفتند. بررسی پارامترهای ساختاری، گاف نواری، عامل قطبش‌پذیری و شدت آن برای نیمه‌هادی‌های دوگانه آلومینیوم ...  بیشتر

سالیتون‌های مغناطیسی برای هامیلتونین‎‌های غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد در برانگیختگی‌های چهارقطبی خطی

یوسف یوسفی

دوره 1، شماره 2 ، آذر 1395، صفحه 55-59

چکیده
  در این مقاله سیستم با هامیلتونین غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد که دارای تبادل نزدیک‌ترین همسایه است، با استفاده از تقریب میدان میانگین بررسی شده است. ابتدا در حالت کلی معادلاتی که مدل غیرهایزنبرگی غیرهمسانگرد را توصیف می‌کنند با استفاده از حالت‌های همدوس در پارامتر حقیقی محاسبه می‌کنیم و سپس معادلاتی که شاخه‌های دوقطبی و چهارقطبی ...  بیشتر