دستورالعمل تدوین مقاله

 برای دریافت قالب مشخصات نویسندگان کلیک نمایید

  word

word(Confilict of Interest)

 

 

در زمان چاپ، مشخصات نویسندگان، به همان صورتی که در زمان ارسال مقاله در سایت وارد نموده اید، اعلام می شود.(لطفا در وارد کردن نام و نام خانوادگی نویسندگان (انگلیسی و فارسی) و همچنین مرتبه علمی و محل کار دقت شود.

لطفا قبل از ارسال نهایی مقاله فرم های فرم تعارض منافع (Conflict of Interest) و فرم تعهد نویسندگان (Copyright)  نیز تکمیل شود و در قسمت ارسال فایل بارگذاری گردد.

ارسال مقاله منحصراً از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس http://jphys.journals.pnu.ac.ir انجام می‌شود.

نوع مقالات دریافتی یا مقالات قابل انتشار «پژوهشی» می باشد.

لطفا از ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮری و ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺑﺎ دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺧﻮدداری ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ. در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺳﺌﻮال، ﺑﺮای ﻧﺸﺮ ﯾﻪ اﯾﻤﯿﻞ jphys@pnu.ac.ir و etl.journalpnu@gmail.com ارﺳﺎل ﻓﺮﻣﺎﺋﯿ ﺪ. اﯾ ﻤﯿﻞ ﺷﻤﺎ، ﻇﺮف ﻣﺪت 48 ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎری ﺑﺮرﺳﯽ و ﭘﺎﺳﺦ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ ﭘﯿﺶ از ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ارﺳﺎلی ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ و اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺌﺖ علمی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوهشی، ﺗﺮﺟﯿﺤﺎً ﺑﺎ اﯾﻤﯿﻞ ﺳﺎزﻣﺎنی ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ آن ﻫﺎ ارﺳﺎل ﺷﻮد***

١ ﻟﻄﻔﺎً آ ﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻗﺖ و ﺗﻘﻠﺐ ﻋﻠﻤﯽ در ز ﯾﺮ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ و ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎی ﻣﺘﺪاول را ﺑﻪﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

٢ در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪوﯾﻦ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٣ در ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اوﻟﻮﯾﺖ از ﻣﺮورﮔﺮ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﮐﺲ یا ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

٤ از ﻫﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه در ﻫﺮ ﺳﺎل، ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و در ﺻﻮرت ﺗﺎ ﯾﯿﺪ، ﭼﺎپ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ ﻧﺸﺮﯾﻪ، اﮔﺮ ﺣﺘﯽ یکی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﻣﻘﺎﻟﻪ ای در دﺳﺖ ﭼﺎپ و یا ﺑﺮرﺳﯽ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮ ﯾﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺬورﯾﻢ ﯾﺎ ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎپ آن ﺑﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺮرات اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.

٥ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺣﺎمی یا ﺗﺎمین ﮐﻨﻨﺪه اﻋﺘﺒﺎر ﭘﮋوهشی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، درج اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﻟﺰاﻣﯽ می ﺑﺎﺷﺪ.

٦ ﺑﺮای اﻃﻼع از ﻣﺤﻮرﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﺸﺮﯾﻪ، اﯾﻨﺠﺎ را ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ. ﻟﺬا ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ یکی از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت و ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻧﺸﺮﯾﻪ اﺳﺖ.

٧ ﺻﺮﻓﺎً ﭼﻬﺎر فایل ﺑﺮای ﻧﺸﺮﯾﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ. (ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻓﺎﯾﻞ اﺻ ﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪون درج ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن، ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺮم ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن) ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ: در زﻣﺎن ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺎیل در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﺼﻮیرﻫﺎ و ﺟﺪولﻫﺎ را ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ، ﻟﻄﻔﺎً ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ، ﻓﻘﻂ ﭼﻬﺎر ﻓﺎﯾﻞ ﻓﻮق را ارﺳﺎل کنید. ﺗﺼﻮیرﻫﺎ، ﺟﺪول ﻫﺎ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و در ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﺎ اوﻟﯿﻦ ﻣﺤﻞ ارﺟﺎع ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

٨ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ درج ﺷﻮد ﺣﺘﯽ ﻣﻘﺎﻻﺗﯽ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ اﺳﺖ.

٩ ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرسی و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در 250 واژه ﺗﺪوﯾﻦ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﺷﺘﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺮدارﻧﺪه ﺑﯿﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﻫﺪف، ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎ و ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ روش، یاﻓﺘﻪﻫﺎ (دﺳﺖآورد ﻫﺎ) و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ، ﭼﮑﯿﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ اﻟﺰام ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری دارد، اﯾﻦ ﭼﮑﯿﺪه ﺑﺎﯾﺪ در 2000 ﺗﺎ 2500 واژه و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺎرﮔﺬاری ﺷﻮد.

١٠ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻦ چکیده از ﮐﻨﺎره ﺻﻔﺤﻪ، 5/4 و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺘﻦ اصلی ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﮐﻨﺎره ﺻﻔﺤﻪ، 5/2 ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

١١ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد کنید و اﻃﻼﻋﺎت ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را ﺻﺮﻓﺎً ﺑﺮ روی این ﻓﺎﯾﻞ (ﺑﻪﺻﻮرت ورد) درج و در زﻣﺎن ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻧﯿﺰ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﻮد. ١٢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﺮﻣﺖ ﻓﺎیل اصلی ﻣﻘﺎﻟﻪ را از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد کنید و ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ ﯾﻪ اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﺪوﯾﻦ و در ﻫﻤﯿﻦ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.

١٣ ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺮم ﺗﻌﺎرض ﻣﻨﺎﻓﻊ را از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد و در زﻣﺎن ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ.

١٤ ﻓﺎﯾﻞ ﻓﺮم ﺗﻌﻬﺪ ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن را از اﯾﻨﺠﺎ داﻧﻠﻮد کنید و ﺑﻌﺪ از ﺗﮑﻤﯿﻞ در زﻣﺎن ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

١٥ ﺗﺮﺟﻤﻪ چکیده ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ انگلیسی، در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ. واژﮔﺎن ﺗﺨﺼﺼﯽ را ﺑﻪدرﺳﺘﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز از ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدی ﮐﻪ ﺗﺴﻠﻂ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ دارد، اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.

١٦ ﺑﻪﻃﻮر ﺣﺘﻢ ﺑﺮای اﻋﻤﺎل ﻧﯿﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ در فایل ﻣﻘﺎﻟﻪ، از ((ctrl+shift+2 اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ. در ﺿﻤﻦ، ﺻﻔﺤﻪ ﮐﻠﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﺣﺎﻟﺖ زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﺘﻮ ا و ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ از دید رﻋﺎﯾﺖ آﯾﯿﻦ ﻧﮕﺎرش زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ روان و بی ﻏﻠﻂ ﺑﻮده و دارای ﺷﺮاﯾﻂ ویراﺳﺘﺎری ادبی و ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﻃﺮح ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ، از دید ﻧﮕﺎرﺷﯽ باید از ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪه و در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎی علمی - ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﻮﻧﺪ.

ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻼﺻﻪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮا، ﻫﺪف و ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرسی و اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ آﻧﭽﻪ در ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد.

ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در 250 واژه (و چکیده انگلیسی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺪاﮐﺜﺮ در 300 واژه). ﭼﮑﯿﺪه ﻓﺎرﺳﯽ را ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮدﯾﺪ؛ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی آن را ﺑﺴﻂ دهید چکیده ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎ ﻣﺒﺴﻮط اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ: چکیده ﮔﺴﺘﺮده ﯾﺎ ﻣﺒﺴﻮط ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﻮﭼﮏ اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ، در ﮔﺰارش ﭼﮑﯿﺪه ﮔﺴﺘﺮده بیش از ﻫﺮ چیز ﺑﺮ روش ﺷﻨﺎسی ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺤﺚ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ می ﺷﻮد. ﭼﮑﯿﺪه ﮔﺴﺘﺮده بین 1ﺗﺎ 4 ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ 1 ﺗﺎ 2ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه تصوﯾﺮﻫﺎ و ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺷﺎﻣﻞ 1000 واژه اﺳﺖ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ و آﻣﺎده ارﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ. روش اﺳﺘﻨﺎددﻫﯽ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ روش APA ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد. ﻣﺠﺪد ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ و آﻣﺎده ارﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ. روش اﺳﺘﻨﺎددﻫﯽ در ﻣﺘﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ، ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ روش APA ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻮد. ﻣﺠﺪد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﺪ

آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺳﺮﻗﺖ و ﺗﻘﻠﺐ ﻋﻠﻤﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﺑﺎ ارﺳﺎل ایمیل ﺑﻪ کلیه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ، اﻃﻼع داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. درج ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ ا یشان در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﺪوﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ نقشی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ و از ﻧﺎم آﻧﻬﺎ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ا ﯾﻤﯿﻞ در ﯾﺎﻓﺘﯽ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ. ﻫﻤﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ، در ﻣﻮرد اﺻﺎﻟﺖ اﺛﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺣﻖ ارزﯾﺎبی ﻣﻮارد ﺳﺮﻗﺖ علمی و ﺳﻠﺐ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮای ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺸﺮ ﯾﻪ ﻣﺤﻔﻮظ اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ، ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﺮایطی جایگاه ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اول، ﻣﺴﺌﻮل و ﺗﻌﺪاد ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

ﺳﺮﻗﺖ علمی، ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ دارد از ﺟﻤﻠﻪ:

اﻟﻒ. ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ د ﯾﮕﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد؛

ب. درج ﻧﺎم ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪﮔﺎن و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ؛

ج. ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﯾﺎ ﺗﮑﺮار ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﻣﻘﺎﻟﻪ دیگران اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮐﭙﯽ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ یکی از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﺪید ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد؛

د. ﻃﺮح ﻧﺘﺎ ﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی دیگران ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد؛

ه. ﭼﺎپ ﻣﮑﺮر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮای ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه واﺣﺪ در ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺮ ﯾﻪ؛

و. ﺑﯿﺎن ﻧﺘﺎﯾ ﺞ ﻧﺎدرﺳﺖ و ﺧﻼف ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی علمی یا ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻧﺘﺎیج ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ؛

ز. ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داده ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻌﺘﺒﺮ یا دﺳﺖ ﮐﺎری در داده ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ.  ﻣﻮارد ﺳﺮﻗﺖ ﻋﻠﻤﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺳﺮﻗﺖ علمی، ﺑﻪ ﺷﺮح ز یر ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ می ﺷﻮد:

١ ﻣﻘﺎﻟﻪ رد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﭼﺎپ از روی وﺑﮕﺎه ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

2 اﺳﺎﻣﯽ ﻫﻤﻪ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ، در ﺳﯿﺎه ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

3 از ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ذی ﺻﻼح از ﺟﻤﻠﻪ ﻫﯿﺎت ﻫﺎی ﺗﺨﻠﻔﺎت و ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ پیگیری ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

 4ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ رسمی ﭘﺮوﻧﺪه ﺳﺮﻗﺖ علمی ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎی داخلی و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

  1. ﻣﺮاﺗﺐ، ﻃﯽ ﯾﮏ ﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، تحقیقات و ﻓﻨﺎور ی، پایگاه اﺳﺘﻨﺎدی ﻋﻠﻮم ﺟﻬﺎن اﺳﻼم (ISC)، ﻣﺤﻞ اﺷﺘﻐﺎل ﻓﺮد، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﺎ، ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻫﺎ و ﻫﺮ محلی ﮐﻪ نویسندگان از اﻣﺘﯿﺎز ﭼﺎپ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﻧﺪ، اﻃﻼع داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
  2. این ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﺎ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻗﻮانین اﺧﻼق در ﻧﺸﺮیات ﺗﺎﺑﻊ ﻗﻮانین ﮐﻤﯿﺘﻪ اﺧﻼق در اﻧﺘﺸﺎر (COPE) می ﺑﺎﺷﺪ و از آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻗﺎﻧﻮن پیشگیری و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻘﻠﺐ در آﺛﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾ ﺪ.
  3. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮدازش و اﻧﺘﺸﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻘﺮرات داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻪ در ﺻﻔﺠﻪ اﺻﻠﯽ ﭘﺮﺗﺎل ﻧﺸﺮﯾﻪ درج ﺷﺪه، درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.