شبیه‌سازی مونت کارلوی فرایند لایه نشانی با لیزر پالسی و بررسی تغییر فاصله هدف تا زیرلایه بر مشخصات لایه‌ها

محمدرضا رشیدیان وزیری؛ افضل مصطفوی حسینی؛ علی هاشمی‌زاده عقدا؛ نرگس علیمرادیان

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 9-16

چکیده
  در این مقاله، فرایند لایه نشانی با لیزر پالسی و در حضور گاز پس‌زمینه به روش مونت کارلو شبیه‌سازی شده است. به طور خاص رشد فلز آلومینیوم در محیط گاز زنون پس‌زمینه و در فشار 50 میلی تور شبیه‌سازی شده است. فواصل هدف - زیرلایه برابر با 10، 15، 20، 25 و 30 میلی متر در شبیه‌سازی‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. اطلاعات مکانی و انرژی توده یون‌های ...  بیشتر

افزایش طول دفازه شدن در شتاب‌دهندۀ میدان عقبه لیزری

مهدی عصری؛ ایمان کامل جهرمی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 17-26

چکیده
  با حل معادلات تولید میدان عقبه در حضور میدان مغناطیسی خارجی، مشاهده کردیم که طول دفازه شدن و انرژی نهایی الکترون‌های شتاب گرفته به وسیلۀ میدان عقبه به قطبش تپ و راستای اعمال میدان مغناطیسی وابسته است. به طوری‌که برای حالت اعمال میدان مغناطیسی در خلاف جهت انتشار تپ لیزری با قطبش راست‌گرد، طول دفازه شدن با افزایش نسبت به دیگر حالت‌ها ...  بیشتر

بررسی شبیه‌سازی پارامتر‌های مؤثر در چگالی حالت‌های یونی در اندرکنش لیزر توان بالا با نانوخوشه‌های آرگون

حسین غفوریان

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 27-34

چکیده
  در این مقاله اندرکنش پالس‌های لیزری فمتوثانیه با خوشه‌های اتمی آرگون بررسی شده است. یونیزاسیون، گرم شدن و انبساط خوشه نتیجه‌ای از این اندرکنش است. به دنبال این فرایند‌ها الکترون‌های داغ و پرانرژی و یون‌های با بار زیاد تولید شده که با تغییر مشخصه‌های لیزر و خوشه دست‌یابی به محصولات با بازدهی بالا امکان‌پذیر است. شبیه‌سازی این ...  بیشتر

مدهای جای‌گزیده TM در فصل مشترک ساختارهای تناوبی دارای نقص ضریب شکست و محیط همگن معمولی و متاماده

زهرا عینی

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 35-42

چکیده
  در این مقاله امواج جای‌گزیده TM ایجاد شده در فصل مشترک میان ساختارهای تناوبی دارای نقص ضریب شکست و محیط همگن اعم از معمولی و متاماده بر اساس طیف ATR بررسی و نشان داده شده است در حالتی که محیط همگن هوا باشد، دو دره در طیف ATR ایجاد می‌شود که یکی نشانگر مد سطحی و دیگری مد جای‌گزیده نقص است. همچنین پیدایش این مدها هم به میزان تغییرات ضریب شکست ...  بیشتر

کنترل امتداد و جهت‌مندی مولکولی به وسیلۀ پالس لیزر دورنگی

رضا سلمانی؛ علی نوید

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 43-50

چکیده
  در این مقاله روش مؤثری را برای کنترل امتداد و جهت‌مندی مولکولی، به وسیلۀ برهم کنش مولکول با پالس لیزر دورنگی فمتوثانیه، ارائه می‌دهیم. بدین منظور، با استفاده از حل عددی معادله شرودینگر وابسته به زمان برای مولکول خطی مونوکسید کربن به رابطه‌ای برای کنترل امتداد و جهت‌مندی مولکولی می‌رسیم. سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک، بر روی ...  بیشتر

بررسی اثر نوع هالوژن بر تغییرگاف انرژی در ساختارهای پروسکایتی

فرهاد ستاری؛ صغری میرارشادی؛ امیر مسعود شکری؛ محمود محمدی ساری درق

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 51-58

چکیده
  با توجه به اهمیت به کارگیری ساختارهای پروسکایتی در نسل جدید سلول‌های خورشیدی، مطالعه بر روی خواص الکترونیکی و اپتیکی این ساختارها ضروری به نظر می‌رسد؛ بنابراین در این مقاله ابتدا ساختار پروسکایتی آلی - معدنی CH3NH3PbX3 با هالوژن‌های مختلف Cl و Br ،I X= سنتز شده، سپس تأثیر نوع هالوژن در ساختار مذکور بر روی خواص الکترونیکی آنها به طور تجربی ...  بیشتر

تأثیر جهت‌گیری محور اپتیکی بر رفتار گاف باند ناهمسان‌گرد فوتونی

زهرا مجرد؛ ربابه طالب‌زاده

دوره 1، شماره 3 ، اسفند 1395، صفحه 59-66

چکیده
  در این مطالعه، طیف تراگسیل یک بلور فوتونی ناهمسان‌گرد یک بعدی با بهره‌گیری از روش ماتریس انتقال برای هر دو حالت قطبش TE و TM مطالعه شده است. نشان دادیم به دلیل وجود لایه ناهمسان‌گرد در ساختار بلور فوتونی مورد مطالعه، گاف براگ موسوم به گاف باند فوتونی ناهمسان‌گرد ایجاد می‌شود. نتایج نشان داد که گاف براگ ناهمسان‌گرد به شدت به جهت محور ...  بیشتر