خواص تراگسیلی بلورهای فوتونی یک بعدی شامل لایۀ نقص مگنتواپتیکی با اپسیلون - نزدیک - صفر

رضا عبدی قلعه؛ رضا سلدوزی؛ امیر مدنی؛ وحید فلاحی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 7-14

چکیده
  در این مقاله، ویژگی‌های تراگسیلی بلور فوتونی یک بعدی حاوی لایۀ نقص مگنتواپتیکی با اپسیلون - نزدیک - صفر و با تغییر المان قطری تانسور گذردهی الکتریکی لایۀ نقص بررسی شده است. برای انجام محاسبات روش ماتریس انتقال 4×4 به کار گرفته شده است. بررسی نتایج نشان می‌دهد که چنین ساختاری برای یکی از قطبش‌های دایروی کاملاً غیر شفاف است، در صورتی ...  بیشتر

طراحی و شبیه‌سازی لیزر Er:Yb:glass ایمن چشم دمش دیودی هواخنک

مریم زاوش؛ محسن حاتمی؛ امیر نوفرستی؛ امین حسینی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 15-20

چکیده
  در این مقاله، طراحی و شبیه‌سازی یک میلۀ لیزری Er:Yb:galss دمش از پهلوی دیودی گزارش شده است. سیستم را به صورت هواخنک طراحی کرده‌ایم تا علاوه بر کاهش حجم و وزن امکان استفاده از روش جفت‌شدگی نزدیک را میسر سازد.در این حالت، تقارن و یکنواخت‌سازی دمش با استفاده از سه لیزر دیودی، در یک ساختار Y شکل صورت گرفت. به منظور بهینه‌سازی سیستم طراحی شده، ...  بیشتر

مطالعۀ خواص اپتیکی ترکیبات چهارتایی AlInGaN

ثمین ابراهیمی؛ سید علی هاشمی‌زاده عقداء

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 21-28

چکیده
  در این مقاله خواص اپتیکی ترکیب AlInGaN از جمله قسمت حقیقی و موهومی تابع دی‌الکتریک، رسانندگی اپتیکی، ضریب شکست، ضریب خاموشی و تابع اتلاف انرژی مورد بررسی و محاسبه قرار گرفته‌اند. محاسبات با استفاده از روش امواج تخت تقویت‌شدۀ خطی با پتانسیل کامل (FP-LAPW) در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی و با استفاده از بسته محاسباتی WIEN2k صورت گرفته است. در نهایت ...  بیشتر

مطالعۀ وابستگی دمایی بلور فوتونی سه‌گانه دی‌الکتریک- بلورمایع- دی‌الکتریک در یک بعد با ضخامت‌های مختلف

طاهره فروتن‌فرد کمار علیا؛ علی واحدی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 29-34

چکیده
  در مقالۀ حاضر بلور فوتونی سه گانه یک بعدی جدیدی معرفی و وابستگی آن نسبت به دما در دو ضخامت مختلف و پهنای شکاف باند در دمای ثابت با تغییرزاویۀ تابش پرتو بررسی شده است. ترکیب دو دی‌الکتریک و با دو بلورمایع  و  به صورت جداگانه بلور فوتونی پیشنهادی در این مقاله هستند که نشان می‌دهد پهنای شکاف باند با افزایش دما افزایش می‌یابدو ...  بیشتر

نور کند در موج‌بر بلور فوتونی پرشده با سیال نوری

داود جعفری؛ مرتضی مختاری قلندری؛ مصطفی صحرائی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 35-40

چکیده
  در این مقاله خواص نور کند در یک موج‌بر بلور فوتونی با نقص خطی بررسی شده است و برای بهبود مشخصه‌های نور کند از تکنیک تزریق سیال نوری در حفره‌های هوا استفاده شده است. برای ساختار موج‌بر پیشنهادی منحنی‌های پاشندگی، ضریب گروه و پاشندگی سرعت گروه با روش بسط موج تخت دو بعدی محاسبه شده است. محاسبات عددی نشان می‌دهد که با افزایش ضریب شکست ...  بیشتر

بررسی تأثیر ذرات نانوآلومینا بر خواص الکترواپتیکی بلور مایع 5CB

کریم میلانچیان

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 41-46

چکیده
  در این کار تجربی خواص الکترواپتیکی بلور مایع 5CB آلائییده با نانو ذرات آلومینا (اکسید آلومنیوم) بررسی شد. بدین منظور ابتدا نانو پودر آلومینا بروش رسوب‌دهی سنتز شد و به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی اندازه و شکل ذرات مورد برسی قرار گرفت؛ سپس سلول‌های با آرایش موازی با درصد‌های متفاوتی از نانوذرات آماده گردید و دو شکستی آنها اندازه‌گیری ...  بیشتر

فیلترهای تنظیم‌پذیر چندکاناله مبتنی بر نانوبلور فوتونی ابررسانا تحت تابش پرتو گاوسی

ربابه طالب زاده؛ مهرداد باوقار

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 47-50

چکیده
  در این مقاله با تابش پرتو گاوسی به یک نانو بلور فوتونی یک بعدی با ساختار هندسی پادمتقارن، به بررسی ویژگی‌های فیلتری از آنپرداختیم. با بهره‌گیری از روش ماتریس انتقال و مدل دوشاره‌ای ملاحظه کردیم که نانو ساختار لایه‌ای شامل لایه ابررسانا می‌تواند به عنوان فیلتر چند کاناله عمل کند، طوری که تعداد مدهای تشدیدی وابسته به طراحی فیلتر ...  بیشتر

حل معادلۀ انتقال شدت و فاز بدون داشتن شرایط مرزی صفر

جواد امیری

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 51-55

چکیده
  در این مقاله فاز جبهه موج برای یک باریکه با استفاده از روش حل معادله انتقال شدت و فاز (TIE) که یک روش غیر تداخلی است، به دست می‌آید. در این روش با اندازه‌گیری شدت باریکه در چند نقطه مشخص و حل معادله انتقال فاز و شدت، فاز باریکه استخراج می‌شود. عموماً شرایط مرزی که برای حل معادله (TIE) استفاده می‌شود، شرایط مرزی صفر است که در برخی کاربردها ...  بیشتر

بررسی و شبیه‌سازی خواص پلاسمونیکی نانوکره‌های فلزی نقره و هسته- پوسته طلا- نقره

سارا محمدی بیلانکوهی

دوره 1، شماره 1 ، شهریور 1395، صفحه 57-61

چکیده
  خواص پلاسمونیک نانو ذرات فلزی، وابستگی دقیقی به نحوة برهمکنش بین حالت‌های پلاسمون اولیه مربوط به سطوح نانو ذرات دارد. تغییرات در خواص اپتیکی نانو ذرات کروی شکل که با تقارن همراه است، باعث تغییر در برهمکنش‌های حالت‌های پلاسمونی می‌گردد که این امر به نوبه خود منجر به وجود آمدن پلاسمون‌هایی با ویژگی‌های جدید می‌شود. در این پژوهش، ...  بیشتر