سطح مجله در ابتدا علمی– ترویجی در نظر گرفته می‎شود که به نوبه خود در گسترش علوم جایگاه ویژه‎ای دارد. لازم به ذکر است که ارتقا به سطح علمی جزء برنامه آینده خواهد بود , مقالات قابل انتشار از نوع پژوهشی است.

مخاطبین این مجله کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران در شاخه‎های مختلف فیزیک، فوتونیک، مهندسی برق و الکترونیک، فیزیک پزشکی، بیوفیزیک می باشد.

محورهای پذیرش مقاله:

 نورشناسی، ساختارهای میکرو و نانو الکترونیک، اپتوالکترونیک کوانتومی، پردازش اطلاعات و تصویر، قطعات اپتوالکترونیکی، مواد آمورف و شیشه‌ای، کاربردهای اپتوالکترونیک در پزشکی، مواد مغناطیسی، مواد نوری غیرخطی، سالیتون و سالیتون‌های اپتیکی، فوتونیک، نیمه‌رسانه‌های اپتیکی

این مجله به صورت دوفصلنامه منتشر خواهد شد.

حوزه‎های پخش کلیه دانشگاه‎ها و موسسات پژوهشی در نظر گرفته شده است.