مدیر مسئول


دکتر محمد قناعتیان دانشیار دانشگاه پیام نور

 • m_ghanaatianpnu.ac.ir

سردبیر


دکتر عبدالرسول قرائتی استاد، دانشگاه پیام نور

 • agharaatipnu.ac.ir

مدیر داخلی


دکتر قاسم فروزانی دانشیار، دانشگاه پیام نور

 • forozanipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


عبدالرسول قرائتی استاد، دانشگاه پیام نور

 • agharaatipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمود مرادی استاد - دانشگاه شیراز

فیزیک - جامد

 • mmoradishirazu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سعدا... نصیری قیداری استاد، دانشگاه شهید بهشتی

فیزیک - نجوم

 • nasiriiasbs.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدرضا صالحی استاد، اپتیک و اپتوالکترونیک، دانشگاه صنعتی شیراز

 • salehisutech.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علیرضا کشاورز استاد، گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی شیراز

 • keshavarzsutech.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علی اصغر شکری استاد - دانشگاه الزهراء

فیزیک نظری و نانو

 • aashokrialzahra.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد جواد دهقانی استاد، دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده برق

گروه مخابرات

 • deanricest.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


رضا خرداد استاد، دانشگاه یاسوج

فیزیک - جامد

 • khordadmail.yu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم صادقی استاد، دانشگاه یاسوج

فیزیک - جامد

 • sadeghiyu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید فردین تقی زاده دانشیار، دانشگاه یاسوج

فیزیک - جامد

 • taghizadehyu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


کیوان محمود اقدمی دانشیار، دانشگاه پیام نور

فیزیک - اپتیک

 • k_aghdamipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محسن حاتمی دانشیار، دانشگاه صنعتی شیراز

فیزیک - اپتیک

 • hatamisutech.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


قاسم فروزانی دانشیار دانشگاه پیام نور

 • forozanibasu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


احسان توابی دانشیار دانشگاه پیام نور

 • e_tavabipnu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد قناعتیان دانشیار، گروه فیزیک، دانشگاه جهرم

 • m_ghanaatianpnu.ac.ir