نوع مقالات دریافتی یا مقالات قابل انتشار «پژوهشی» می باشد.

شروع انتشار از سال 1395 است. 

محورهای پذیرش مقاله:

 فیزیک نور، ساختارهای میکرو و نانو الکترونیک، اپتوالکترونیک کوانتومی، پردازش اطلاعات و تصویر، قطعات اپتوالکترونیکی، مواد آمورف و شیشه‌ای، کاربردهای اپتوالکترونیک در پزشکی، مواد مغناطیسی، مواد نوری غیرخطی، سالیتون و سالیتون‌های اپتیکی، فوتونیک، نیمه‌رسانه‌های اپتیکی

 هزینه بررسی اولیه و داوری 300 هزار تومان و هزینه چاپ مقالات نیز 300هزار تومان است.

سیاست دسترسی آزاد

این نشریه دسترسی باز و آنلاین را به تمام محتوای چاپ شده و در دست چاپ را را دارد. با این هدف که بتواند دسترسی رایگان را به مقالات منتشر شده برای تبادل دانش در سطح وسیع فراهم نماید.

قانون کپی رایت 

تمام مقالات دارای دسترس باز هستند و از CC BY 4 تبعیت می کند.

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/