بررسی شبیه‌سازی اندرکنش لیزرهای فمتوثانیه با نانو خوشه‌های گاز نئون

حبیب خلیل پور؛ حسین غفوریان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 9-18

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.54852.1093

چکیده
  در چارچوب مدل نانو پلاسما، اندرکنش پالس‌های لیزری پرشدت با نانو خوشه‌های نئون مورد مطالعه قرار گرفته است. در شبیه‌سازی حاضر، انبساط خوشة اتمی به وسیلة پالس لیزری پر شدت فمتو ثانیه با در نظر گرفتن فرایندهای یونیزاسیون و گرمایش مورد بررسی قرار می‌گیرد. اثرهای شدت لیزر و دیرش زمانی پالس لیزر روی تحول زمانی چگالی الکترون‌ها و یون‌ها، ...  بیشتر

مطالعۀ ساختار الکترونی و ویژگی‌های مغناطیسی ترکیب هسلر Co2TaGa

سیدمجتبی علوی صدر؛ زهره دادی گیو

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 19-26

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.54277.1092

چکیده
  در مطالعه حاضر، ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و مغناطیسی ساختارهای بلوری AlCu2Mn و CuHg2Ti از ترکیب هسلر کامل Co2TaGa، با استفاده از محاسبات اصول اولیه در چارچوب نظریه تابعی چگالی مطالعه شدند. نتایج نشان می‌دهند که حالت پایة این ترکیب دارای ساختار بلوری از نوع AlCu2Mn با نظم فرومغناطیسی و گشتاور مغناطیسی µB00/2 است. نتایج محاسبات ساختار الکترونی ...  بیشتر

سنتز RGO/SiO2 و RGO/SiO2/Fe3O4: بررسی خواص ساختاری، مغناطیسی و عملکرد فوتوکاتالیستی آن در تخریب رنگ متیل نارنجی

فاطمه ابراهیمی تزنگی؛ سیده هدی حکمت آرا؛ جمیله سیدیزدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 27-34

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.54205.1090

چکیده
  در این مقاله ابتدا اکسیدگرافن کاهش یافته (RGO) به روش هامرز سنتز شد؛ سپس ترکیب دوگانه RGO/SiO2 و در نهایت ترکیب سه گانه RGO/SiO2/Fe3O4 به روش هم‌رسوبی تهیه شدند.خواص مغناطیسی ذرات به وسیلة آنالیز VSM و ریخت‌شناسی نمونه‌ها به وسیلة تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرار گرفت. ساختار بلوری و ویژگی‌های پیوندی نانوساختارها به ترتیب ...  بیشتر

اثرهای برهم‌کنشی محیط احاطه کنندة مولکول بر روی ویژگی‌های نوری غیرخطی مرتبة سوم

مهسا خادم صدیق

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 35-40

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.51857.1087

چکیده
  هدف از این کار تجربی، بررسی اثرهای برهم‌کنشی محیط احاطه کنندة مولکول بر روی ویژگی‌های جذب غیرخطی مرتبة سوم آن است. به همین منظور رفتار غیر خطی رنگینه‌ای از خانوادة گروه آزو در غلظت‌های مختلف در سه گروه مختلف از حلال‌ها با ویژگی‌های قوی دهندگی و گیرندگی پیوند هیدروژنی و تمایل ضعیف برای تشکیل پیوند هیدروژنی مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

بررسی ویژگی فوتوکاتالیستی نانوساختار دی سولفید مولیبدن آلاییده شده با مس

فاطمه شرفی؛ پروانه ایرانمنش

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 41-50

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.54093.1088

چکیده
  در این پژوهش از روش شیمیایی هیدروترمال برای سنتز نانوذرات دی سولفید مولیبدن خالص و آلاییده شده با مس استفاده شد. برای شناسایی نانوذرات از طیف سنج تبدیل فوریه فروسرخ، پراش سنج پرتو ایکس، طیف‌سنج جذبی UV-Vis و آنالیز TEM استفاده شد. طیف تبدیل فوریه فروسرخ به خوبی تشکیل پیوند MoS2خالصوآلاییده شده را نشان می‌دهد. نتایج طرح‌های پراش پرتو x، ...  بیشتر

بررسی ویژگی‌های اپتیکی نانوذرات فلزی بیضوی شکل در مقیاس و محیط‌های دی الکتریک متفاوت

مجید ابراهیم زاده؛ معصومه سالکی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 51-62

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.55521.1094

چکیده
  با گسترش روزافزون دانش و فناوری در ابعاد نانومتری، دانش پلاسمونیک مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نانوذرات فلزی بیضوی شکل طلا و نقره به دلیل ساختار بیضوی شکل با تقارن خاص، خواص اپتیکی منحصربه‌فردی را می‌توانند از خود نشان دهند؛ بنابراین گزینه‌های بسیار مناسبی جهت استفاده در نسل جدید حسگرهای نوری هستند. در این کار، خواص اپتیکی ...  بیشتر

شبیه سازی دروازه منطقی مخابراتی OR با بلور فوتونی دو بعدی

مهدی پزشکیان؛ حسین شاهمیرزایی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 63-74

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.56674.1098

چکیده
  در این مقاله بررسی کاملی درزمینه دروازه‌های منطقی بلور نوری صورت گرفته است. همچنین چندین دروازه در طول‌موج‌های فرابنفش و فروسرخ (محدوده مخابراتی 1500 نانومتر) طراحی و شبیه‌سازی‌شده است. در تمامی موارد شرایط مرزی جاذب کامل در نظر گرفته‌شده است.در ابتدا نحوه ساخت موجبر ارائه‌شده است که از این موجبر طراحی شده برای ساخت تقسیم‌کننده ...  بیشتر

بررسی اثر محو شدگی پاسخ کالریمتر تداخل‌سنجی تمام‌نگاری به روش حل عددی

امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا با سعادت؛ محمدرضا رشیدیان وزیری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 75-80

https://doi.org/10.30473/jphys.2021.57254.1099

چکیده
  اصول کار کالریمترهای مورد استفاده برای دزیمتری تابشهای یونساز، اندازه‌گیری تغییرات دمایی ایجاد شده در ماده جاذب به سبب انرژی گرمایی سپارش انرژی باریکه یون‌ساز در ماده جاذب است. در سال‌های اخیر، یکی از این روش‌های دزیمتری، روش کالریمتری نوری تمام نگاری با استفاده از باریکه‌های لیزر بوده است. یکی از مسائلی که دقت عملکرد کالریمترهای ...  بیشتر

بررسی ساختار الکترونی، خواص مغناطیسی و اپتیکی ترکیب تمام‌هویسلر Cr2ScSb

فاطمه کرمی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 81-88

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.55663.1095

چکیده
  بر پایه نظریه تابعی چگالی، خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی ترکیب تمام‌هویسلر Cr2ScSb مورد بررسی قرار گرفته است. این ترکیب در ثابت شبکه تعادلی برای منحنی چگالی حالت‌ها یک گاف نیم‌فلزی به اندازه 07/0 الکترون‌ولت دارد اما در ساختار نواری گاف انرژی مشاهده نمی‌شود. این ترکیب در حالت فرومغناطیس پایدار می‌باشد. Cr2ScSb دارای مغناطش کل 4 مگنتون ...  بیشتر

سنتز و مشخصه‌یابی فوتوکاتالیست مغناطیسی (Fe3O4-rGO-TiO2 (GTF

نازنین مروت نژاد؛ سیده هدی حکمت آرا؛ جمیله سیدیزدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 89-95

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.54207.1091

چکیده
  در این پژوهش نانوذرات اکسید ‌آهن (مگنتیت) به روش همرسوبی و نانوکامپوزیت دوتایی TiO2-Fe3O4 و در نهایت نانوکامپوزیت سه تایی Fe3O4-rGO-TiO2 که با GTF نام‌گذاری می‌گردد، به روش هیدروترمال سنتز شدند. ساختار بلوری و پیوند‌های موجود در نانوکامپوزیت‌ها به ترتیب با استفاده از آنالیز پراش پرتوی ایکس (XRD) و آنالیز فوریه فروسرخ (FTIR) مورد مطالعه قرار گرفتند. ...  بیشتر

بررسی خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی آلیاژ نیم-هویسلر PtFeBi و سطوح (001) آن به روش نظریه تابعی چگالی

حامد رضازاده؛ محمد رضا حنطه زاده؛ آرش بوچانی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 97-104

https://doi.org/10.30473/jphys.2021.62028.1102

چکیده
  با این فرض که آلیاژ نیم هویسلر PtFeBi می‌تواند در وسایل اسپینترونیک و اپتوالکترونیک به کار رود، با استفاده از محاسبات اصول اولیه بر پایه نظریه تابعی چگالی (DFT) با تقریب گرادیان شبه تعمیم یافته (GGA)، خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی آلیاژ نیم- هویسلر PtFeBi در حالت بالک و سطوح (001) و برای پایانش‌های FeBi و PtPt مورد مطالعه قرار گرفت. قطبش اسپینی ...  بیشتر

بررسی مدهای نقص در بلور فوتونی سه لایه ای یک بعدی متقارن

مرضیه دادخواه؛ تورج غفاری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، صفحه 105-113

https://doi.org/10.30473/jphys.2020.56501.1096

چکیده
  در این مقاله، بلور فوتونی سه لایه ای 1 بعدی (1-DTPC ) با هندسه متقارن را بررسی می‌کنیم. حالت‌های نقص برای قطبش میدان الکتریکی عرضی و میدان مغناطیسی عرضی با تغییر طول موج بررسی می‌شوند. در این حالت، دو قله تشدید در نوار گاف فوتونی (PBG ) وجود دارد که مربوط به حالت نقص است. در قطبش میدان الکتریکی عرضی، با افزایش زوایای فرودی، حالت‌های نقص به ...  بیشتر