اندازه‌‌گیری تغییرات دمایی پلی‌متیل متاآکریلات با استفاده از روش تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال

امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا رشیدیان وزیری؛ فرهود ضیائی؛ مهدی جانبازی روربالی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 9-14

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.44091.1075

چکیده
  تداخل‌سنجی تمام‌نگاری یکی از روشهای دقیق مورد استفاده برای اندازه‌گیری کمیتهای فیزیکی نظیر تنش، فشار، ارتعاش، و تغییرات ضریب شکست و دما به خصوص در مواد جامد شفاف است. در این مطالعه، از یک چیدمان تجربی تداخل‌سنجی تمام‌نگاری دیجیتال ماخ-زندر برای اندازه‌گیری میزان تغییرات دمایی ایجاد شده در یک سلول پلی متیل متا‌آکریلات تحت تابش ...  بیشتر

ساخت رابط کاربری گرافیکی در محیط متلب برای پردازش تصاویر دریافتی از تداخل سنج نوری

محمدرضا رشیدیان وزیری

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 15-22

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.47441.1084

چکیده
  در این کار به توصیف نحوه به روزرسانی و اتوماسیون یک سیستم تداخل سنج با استفاده از روش های پردازش تصویر و از طریق ساخت یک رابط کاربری گرافیکی در محیط متلب پرداخته شده است. پس از به روزرسانی و دریافت تصاویر دیجیتال از طرح نوارهای تداخلی از تداخل سنج و انتقال آن ها به رابط کاربری در محیط متلب، امکان اعمال تبدیل هندسی دوران تصاویر در رابط ...  بیشتر

مقایسه بهره انرژی در همجوشی لیزری و مغناطیسی

نسرین حسینی مطلق؛ محمدعلی زارعی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 23-30

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.45933.1081

چکیده
  در این مقاله مدل ترابرد غیر خطی صفر بعدی برای محاسبه انرژی و چگالی یون های سوختی دوتریم و تریتیم، همچنین ذرات آلفا در راکتور همجوشی برای دو روش محصورسازی لیزری و مغناطیسی استفاده شده است. در این کار از سوخت دوتریم- تریتیم استفاده شده است. برای محصورسازی لیزری از لیزر KrF استفاده شده و برای محصورسازی مغناطیسی، پارامترهای توکامک ITER را ...  بیشتر

دینامیک انتشار پالس در فیبر بلور نوری با هسته تو خالی پر شده با گاز

پارسا زمانی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 31-36

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.36404.1057

چکیده
  به عنوان روشی جدید بر اساس نظریه اختلال چند مقیاسی نشان می دهیم که یونیزاسیون در فیبر بلور نوری با هسته تو خالی پر شده با گاز قابل یونیزه منجر به شیفت آبی خود-فرکانسی سالیتونی می شود که در تضاد با شیفت قرمز وابسته به خود-فرکانسی رامانی است. برای تحلیل فیبر بلور نوری با هسته تو خالی تحت یک اختلال کلی، مسئله را به سیستمی از معادلات دیفرانسیل ...  بیشتر

بررسی امواج سطحی قطبیده TM در بلور فوتونی متاماده با لایه کلاهک غیرخطی تک محوری خود-واکانونی کننده

زهرا عینی؛ کریم میلانچیان

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 37-44

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.45419.1077

چکیده
  در این مقاله، ما امواج سطحی قطبیده TM درسطح بلور فوتونی نیمه بی نهایت یک بعدی با لایه کلاهکی که به شکل بلور غیرخطی تک محوری است با استفاده از انتگرال اول معادلات ماکسول بصورت تحلیلی بررسی نموده ایم. لایه کلاهک مورد نظر را به شکل غیرخطی خود-واکانونی کننده در نظر گرفته و با استفاده از روش انتگرال اول معادلات ماکسول، پاشندگی امواج سطحی ...  بیشتر

اثر اختلاف چگالی و انرژی های دوپرتو بر روی قله های آهنگ رشد در یک لیزر الکترون آزاد دوجریانی

نادر مهدی زاده

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 45-52

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.41939.1067

چکیده
  با خطی سازی و همچنین استفاده از قضیه فلوکه به طور همزمان معادلات ماکسول، معادلات پیوستگی و اندازه حرکت، برای یک لیزر الکترون آزاد دوجریانی با پمپ ویگلر پیچشی حل شده اند. سپس رابطه پاشندگی که جفت شدگی همه مدها را نشان می دهد از روش سیالی بدست آمده است. با حل عددی فرمول پاشندگی محدوده باند فرکانس هایی که تشدید لیزر الکترون آزاد و لیزر ...  بیشتر

رفتار فلاکسون های اتصالات جوزفسون در یک محیط ناهمگن

سارا خسروانی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 53-60

https://doi.org/10.30473/jphys.2018.42211.1072

چکیده
  اگر دی الکتریک بین دو ابررسانای اتصال جوزفسون همگن باشد، معادله حاکم بر این سیستم، معادله سینوسی گوردون است. در این مقاله حالتی که در آن دی الکتریک بین دو ابر رسانا ناهمگن و تابع مکان باشد را مورد بررسی قرار می دهیم. سپس پاسخ تحلیلی و عددی آن را به دست می آوریم و آن را تجزیه و تحلیل کرده و رفتار ذره را به کمک پاسخ سالیتونی شبیه سازی می ...  بیشتر

امواج اسپینی آهن‌ربای تک ملکولی Fe8با درنظرگرفتن برانگیختگی‌های دوقطبی و چهارقطبی

یوسف یوسفی

دوره 2، شماره 3 ، اسفند 1396، صفحه 61-67

https://doi.org/10.30473/jphys.2019.45532.1078

چکیده
  در این مقاله، معادلاتی که هامیلتونین تجربی پیشنهادی برای زنجیره‌ی اسپینیِ آهن‌ربای تک ملکولی Fe8 را توصیف می‌کند، مطالعه شده است . در این تحقیق برای بدست آوردن معادلات کلاسیکی حرکت از حالت های همدوس در پارامتر حقیقی و انتگرال مسیر فاینمن استفاده شده و معادلات حاصل شده دینامیک غیرخطی این هامیلتونین را در گروه‎‌های Su(2) و Su(3) به طور ...  بیشتر