بررسی اثر پتانسیل تحدید کوانتومی و برهمکنش اسپین-مدار بر خواص اپتیکی یک نانوسیم‌ چند لایه

درنا نجفی؛ بهروز واثقی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 9-16

چکیده
  در این مقاله به بررسی تأثیر پتانسیل تحدید کوانتومی روی خواص اپتیک خطی و غیرخطی یک سیم کوانتومی چند لایه در حضور برهمکنش اسپین مدار راشبا که هم‌زمان تحت تأثیر میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی خارجی قرار دارد، خواهیم پرداخت. بدین منظور ابتدا با حل معادله‌ی شرودینگر، ویژه‌توابع و ویژه‌مقادیر انرژی سیستم در حضور برهمکنش اسپین- مدار ...  بیشتر

بررسی مدهای عبوری در بلور فوتونی دو لایه‌ای بی‌نظم

عبدالرسول قرائتی؛ زینب زارع

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 17-24

چکیده
  در این مقاله، با استفاده از روش ماتریس انتقال، طیف عبوری بلور فوتونی یک بعدی ‌دولایه‌ای بی‌نظم را با نقص بررسی خواهیم کرد و دو حالت بی‌نظمی مربوط به ضخامت و طول اپتیکی را در نظر گرفته و جابه جایی طول موج مد نقص را در این دو حالت در دو قطبش TE و TM بررسی خواهیم کرد. مشاهده می‌شود که با افزایش مرتبه بی‌نظمی در هر دو حالت متقارن و نامتقارن ...  بیشتر

مطالعه پارامتر‌های ساختاری و ویژگی‌های اپتیکی ترکیبات (Ba/Sr/X: Ca) XTiO3 در فاز پایدارشان با استفاده از نظریه تابعی چگالی

سید علی هاشمی زاده عقداء؛ مریم مسعودی؛ معصومه عربی خواه؛ زهرا عباسی آزاد

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 25-32

چکیده
  در این مقاله ویژگی‌های اپتیکی سه فروالکتریک BaTiO3/SrTiO3/ CaTiO3 از جمله ضریب شکست، ضریب خاموشی، ضریب جذب، ضریب بازتاب، تابع اتلاف و رسانندگی در پایدارترین فازشان به ترتیب در فازهای رمبوهدرال (p4mm)، مکعبی (m3m) و اورتورومبیک (pbnm) محاسبه و بررسی شده‌اند. محاسبات با استفاده از روش شبه پتانسیل با تقریب GGA در چارچوب نظریۀ تابعی چگالی انجام شده است. ...  بیشتر

کاربرد آنتروپی‌های مختلف در کیوبیت‌های نقطه کوانتومی سهموی در حضور میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی

حمیدرضا رستگار سدهی؛ رضا خرداد؛ افسانه بذرافشان

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 33-42

چکیده
  در این پژوهش، الکترونی را در نظر گرفته‌ایم که با یک فونون اپتیکی طولی در یک نقطه کوانتومی مثلثی با ناخالصی کولنی جفت شده است. ابتدا، ویژه مقادیر و ویژه توابع حالت پایه و حالت اولیه برانگیخته الکترون با روش وردشی محاسبه شده و سپس آنتروپی این کیوبیت نفطه کوانتومی برای مقادیر مختلفی از پارامتر ناخالصی کولنی، شعاع پولارون و قدرت جفت شدگی ...  بیشتر

تولید الکترون پرانرژی در خلاء با استفاده از پالس لیزری با قطبش دایروی وترکیب میدان‌های مغناطیسی خارجی

مهدی عصری

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 43-50

چکیده
  در این مقاله، شتاب الکترون به وسیله یک پالس لیزری با قطبش دایروی در خلاء تحت تاثیر میدان مغناطیسی محوری ثابت، ترکیب میدان‌های مغناطیسی ثابت محوری و سمتی، میدان مغناطیسی محوری متغیر مطالعه شد پارامترهای تاثیرگذار روی انرژی کسب شده توسط الکترون مانند شدت لیزر، شعاع لکه لیزر، اندازه میدان سمتی و پارامتر تغییر میدان محوری متغیر بهینه ...  بیشتر

بررسی اثر ضخامت زیرلایه بر جذب تک لایه‌های TMDC در ناحیه طول موج مرئی

نرگس انصاری؛ فریناز قربانی؛ انسیه محبی

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 51-56

چکیده
  لایه‌های دوبعدی ‌دی‌کالکوجنایدهای فلزات واسطه (TMDC) با گاف‌های نواری مستقیم، افق جدیدی‌ در کاربری این مواد در فوتونیک و الکترواپتیک ایجاد کرده است. وجود گاف نواری باعث جذب اپتیکی چشمگیر این لایه‌ها در دستگاه‌های فوتوولتاییک می‌شود. قرارگیری این لایه‌ها روی زیرلایه به علت بازتاب‌های متوالی، بر طیف جذب اثر می‌گذارد. به طور متداول، ...  بیشتر

بررسی اثر مغناطواپتیکی فارادی در بلورهای مغناطوفوتونی یک بعدی با شبیه سازی المان متناهی

تهمینه جلالی؛ محمد رستگار

دوره 2، شماره 2 ، آذر 1396، صفحه 57-67

چکیده
  پاسخ‌های اپتیکی و مغناطواپتیکی بلورهای مغناطوفوتونی با لایه نقص مغناطیسی که در بین دو آینه براگ دی‌لکتریک احاطه شده است، مورد بررسی قرار گرفته است. این ساختارها دارای پتانسیل بالقوه‌ای برای کاربرد در ابزارهای مغناطواپتیکی و اپتیک مدارهای مجتمع می‌باشند. آینه‌های براگ، متشکل از ساختارهای چندلایه از مواد SiO2  و Ta2O5  می‌باشد. ...  بیشتر