درهم‌تنیدگی کوانتومی و ویژگی‌‌های غیرکلاسیکی سه اتم دوترازی در برهم‌کنش با یک میدان تک‌مد در حضور جفت‌شدگی وابسته به شدّت

فیروز لنگری‌زاده؛ محمّدجواد فقیهی؛ حمیدرضا باغشاهی

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 37-46

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.69893.1178

چکیده
  این مقاله به توصیف برهم‌کنش سه اتم دوترازی با یک میدان کوانتیده تک‌مُد در رژیم جفت‌شدگی وابسته به شدّت می‌پردازد. تحت یک انتخاب برای شرایط اولیه زیرسامانه‌‌ها که در آن اتم‌ها در حالت برانگیخته آماده‌سازی می‌شوند و میدان کاواک در حالت همدوس استاندارد است، شکل صریح بردار حالت کل سامانه به دست خواهد آمد. برای نیل به این مهم، از ...  بیشتر

بازده و کار ماشین اتو کوانتومی در تماس با حمام غیرگرمایی

سجاد هاشمی عباس آبادی؛ سید یحیی میرافضلی؛ حمیدرضا باغشاهی

دوره 6، شماره 1 ، آذر 1402، ، صفحه 51-58

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.69525.1170

چکیده
  در ماشین‌های گرمایی کوانتومی با به کار بردن ماده‌کار کوانتومی می‌توان کار تولید کرد. در ماشین اتو کوانتومی اگر اختلاف بین سطوح انرژی در فرآیند بی‌دررو به صورت همسان تغییر کنند بازده این ماشین مشابه بازده همتای کلاسیکی خود است ولی اگر این اختلاف به صورت ناهمسان تغییر نماید بازده بیشتری نسبت به همتای کلاسیکی خود دارد. بعلاوه، با ...  بیشتر

بهبود رفتار غیرکلاسیکی حالت‌های عددی جابه‌جاشده به‌کمک تقویت خطّی بدون نوفه

محدثه رضاخانی‌نژاد؛ حمیدرضا باغشاهی؛ محمدجواد فقیهی

دوره 5، شماره 2 ، مرداد 1402، ، صفحه 81-90

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68989.1162

چکیده
  در این مقاله، رده جدیدی از حالت‌های غیرکلاسیکی تابشی معرّفی می‌شود. بدین منظور، پس از تبیین کاربردهای حالت‌های عددی جابه‌جاشده و بیان اهمّیت تقویت سیگنال بدون نوفه، حالت‌های عددی جابه‌جاشده تقویت‌شده معرّفی می‌شوند. سپس با بررسی برخی از مهم‌ترین معیارهای غیرکلاسیکی مانند پارامتر مندل، تابع هم‌بستگی مرتبه دوّم، تابع مشخّصه ...  بیشتر