نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 - گروه فوتونیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان - گروه ریاضی، دانشگاه جیرفت، جیرفت

2 گروه فوتونیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان

3 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان-دانشکده علوم پایه-گروه فیزیک

چکیده

این مقاله به توصیف برهم‌کنش سه اتم دوترازی با یک میدان کوانتیده تک‌مُد در رژیم جفت‌شدگی وابسته به شدّت می‌پردازد. تحت یک انتخاب برای شرایط اولیه زیرسامانه‌‌ها که در آن اتم‌ها در حالت برانگیخته آماده‌سازی می‌شوند و میدان کاواک در حالت همدوس استاندارد است، شکل صریح بردار حالت کل سامانه به دست خواهد آمد. برای نیل به این مهم، از روش تبدیل لاپلاس استفاده می‌شود. با درنظرگرفتن رژیم‌های جفت‌شدگی ثابت و وابسته به شدّت، برخی از مهم‌ترین ویژگی‌های فیزیکی سامانه مانند درهم‌تنیدگی کوانتومی بین زیرسامانه اتمی و زیرسامانه تابشی، وارونی جمعیت اتمی، آمار کوانتومی فوتون‌های میدان، و چلاندگی به‌صورت عددی مورد بررسی قرار می‌گیرند. نتایج عددی نشان می‌دهند که وجود تابع غیرخطّی در عمق و دامنه غیرکلاسیکی‌بودن سامانه مؤثّر است. همچنین، با انتخاب تابع‌های غیرخطّی مختلف متناظر با هر نوسانگر غیرخطّی با تابع غیرخطّی دلخواه یا متناظر با هر سامانه کوانتومی حل‌پذیر با طیف مشخّص، گستردگی مدل حاضر بیش از پیش روشن می‌گردد.

کلیدواژه‌ها