نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

پژوهشکده پلاسما و گداخت هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، سازمان انرژی اتمی ایران، تهران- ایران

چکیده

یکی از اصلی ترین پرتوهای تابشی در پلاسمای کانونی پرتو پرتو ایکس نرم است. ﺑﺮای اﻧﺪاز-گیری پرتو اﯾکس ﻧﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺘگرالی و تقکیک زمانی، ﻋﻤﻮﻣﺎ از آﺷکارسازهای پین دیود اﺳﺘﻔﺎده می ﺷﻮد. از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ پین دﯾﻮدﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آﺷکارسازی پرتو ایکس ﻧﺮم ﻣﻮﻟﺪ‌ﻫﺎی مینیاتوری می ﺗﻮان ﺑﻪ PBX65 اﺷﺎره کرد. در این مقاله از فیلترهای تضعیف کننده (برلیوم و آلومینیوم-مایلار) برای اندازه‌گیری پرتو ایکس نرم در جلوی کانال‌های طیف سنج پین دیود استفاده کرده ایم. اثر ضخامت بر روی شدت پرتو ایکس نرم به طور تجربی بررسی شده است. فیلتر آلومینیوم عبوردهی بیشتری از برلیوم دارد. همچنین ضخامت کمتر فیلتر عبوردهی بالاتر پرتو ایکس را نشان میدهد. پارامترهای متعددی در سیگنال پاسخ آشکارساز فوتودیود و اندازه‌گیری بازدهی پرتوهای ایکس دستگاه موثر هستند. این پارامترها هندسه ی آشکارساز، بازدهی کوانتومی فوتودیود، فیلترهای جاذب مقابل آشکارساز و طیف پرتوهای ایکس تابش شده از گاز کاری دستگاه هستند. بررسی اثر این پارامترها در این مقاله مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها