نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فیزیک، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

معادلات مدل جایلز- آترتون به طور کسترده‌ای در توصیف حلقه‌های هیسترزیس مواد فرومغناطیس، فروالکتریک و پیزوالکتریک استفاده شده است. مزیت اصلی این مدل ایجاد ارتباط بین حلقه هیسترزیس با پارامترهای فیزیکی مواد مغناطیسی است. در این مطالعه منحنی پسماند مغناطیسی با استفاده از روش المان محدود و توسط کد کامسول ارائه شده است. معادلات مدل جایلز- آترتون برای شبیه‌سازی حلقه پسماند، چگالی شار مغناطیسی و مؤلفه‌های میدان مغناطیسی در نرم‌افزار به کار رفته است. هدف از این مطالعه ضمن بررسی معادلات مدل جایلز - آترتون، شناخت اثر تغییرات پارامترهای فیزیکی ماده مغناطیسی بر روی منحنی پسماند مغناطیسی است. نتایج به‌دست آمده، حاکی از تغییرات مساحت حلقه هیسترزیس، مقادیر مشخصه این حلقه، تغییرات چگالی شار مغناطیسی و مؤلفه‌های میدان مغناطیسی با افزایش یا کاهش پارامترهای مدل جایلز- آترتون است. کاهش مساحت حلقه پسماند و کاهش مقادیر مشخصه این حلقه، دلیلی بر تغییر رفتار ماده فرومغناطیس به سمت مغناطیس شدگی نرم و کاهش برهم‌کنش حوزه‌های مغناطیسی ماده فرومغناطیس و بلعکس است.

کلیدواژه‌ها