نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

معمولاً، پلاسما چهارمین حالت ماده در علم نامیده شده و از یک گاز نیمه یا کاملاً یونیزه ایجاد می‌گردد. این محیط متشکل از یون‌ها و الکترون‌های آزاد، اتم‌ها در حالت پایه یا برانگیخته و مهم‌تر از همه، فوتون‌ها در انرژی‌های مختلف است و به دو دسته تعادلی (پلاسمای حرارتی) و غیرتعادلی (پلاسما با دمای پایین یا CP[1]) تقسیم می‌شوند. CP برای عملیات بر روی محصولات غذایی حساس به حرارت مناسب است. ایجاد محیط پلاسمای سرد مناسب با مکانیسم تخلیه تاونسند[2]، به کنترل عوامل فیزیکی زیادی از جمله فاصله میان الکترودها و همچنین جنس الکترودها و دی‌الکتریک‌ها، فشار محیط، فرکانس و ولتاژ بالای اعمالی مرتبط است. در این پژوهش پس از طراحی و ساخت یک دستگاه ضدعفونی مواد غذایی بر اساس تکنولوژی پلاسمای سرد اتمسفریک، فاصله بهینه الکترودهای آلومینیومی در بازه پتانسیل kV4 تا kV12، مشخص گردید. نتایج حاصل نشان می‌دهد که در فاصله‌های بیش از 9 میلیمتر، پدیده شکست استریمر[3] حتی در پتانسیل بیشینه، موجب تخریب محیط پلاسما می‌گردد.
 
[1]. Cold Plasma
[2]. Townsend Discharge
[3]. Streamer Breakdown

کلیدواژه‌ها

[1] Hulburt EO. Atmospheric ionization by cosmic radiation. Physical Review. 1931 Jan 1; 37(1):1.
[2] Levatter, J., Lin, S., 1980. Necessary conditions for the homogeneous formation of pulsed avalanche discharges at high gas-pressures. J. Appl. Phys. 0021-8979. 51 (1), 210–222. WOS:A1980JF79800034.
[3] Cherrington, B., 2014. Gaseous Electronics and Gas Lasers. Elsevier, New York, ISBN: 978-1-4832-7896-4.
[4] Francis, G., 1956. The Glow Discharge at Low Pressure, vol. 4/22. Springer, Berlin, Heidelberg. pp. 53–208. ISBN 978-3-642-45849-1, 978-3-642-45847-7.
[5] Llewellyn-Jones, F., 1966. Ionization and Breakdown in Gases. Methuen, London.
[6] Raether, H., 1964. Electron Avalanches and Breakdown in Gases. Butterworths, London.
[7] Raizer, Y., 2011. Gas Discharge Physics. Springer, New York. ISBN: 978-3-642-64760-4.
[8] Shkarofsky, I., Johnston, T., Bachynski, M., 1966. The Particle Kinetics of Plasmas. Addison-Wesley Pub. Co., Boston, MA.
[9] Misra, N. N., Schlüter, O., & Cullen, P. J. (Eds.). (2016). Cold plasma in food and agriculture: fundamentals and applications. Academic Press.
[10] Pitchford, L., ONeil, S., Rumble, J., 1981. Extended Boltzmann analysis of electron swarm experiments. Phys. Rev. A 23 (1), 294–304.
[11] Palmer, A., 1974. Physical model on initiation of atmospheric-pressure glow discharges. Appl. Phys. Lett. 0003-6951. 25 (3), 138–140. A1974T569500006.
[12] Kogelschatz, U., 2003. Dielectric-barrier discharges: their history, discharge physics, and industrial applications. Plasma Chem. Plasma Process. 0272-4324. 23 (1), 1–46. WOS:000181061100001.[13] Marinov, D., Guerra, V., Guaitella, O., Booth, J.P., Antoine, R., 2013. Ozone kinetics in low-pressure discharges: vibrationally excited ozone and molecule formation on surfaces. Plasma Sources Sci. Technol. 22 (5), 055018. ISSN 0963-0252, 1361-6595.
[14] Meek, J., 1940. A theory of spark discharge. Phys. Rev. 57 (8), 722–728.
[15] Rawlins, W., Caledonia, G., Armstrong, R., 1987. Dynamics of vibrationally excited ozone formed by three-body recombination: II. Kinetics and mechanism. J. Chem. Phys. 00219606. 87 (9), 5209.
[16] Raizer, Y., 2011. Gas Discharge Physics. Springer, New York. ISBN: 978-3-642-64760-4.
[17] Takahashi E, Kato S, Furutani H, Sasaki A, Kishimoto Y, Takada K, Matsumura S, Sasaki H. Single-shot observation of growing streamers using an ultrafast camera. Journal of Physics D: Applied Physics. 2011 Jul 7;44(30):302001.
[18] Hernández-Hernández H, Moreno-Vilet L, Villanueva-Rodríguez S (2019) Current status of emerging food processing technologies in Latin America: novel non-thermal processing. Innov Food Sci Emerg Technol 58:102233
[19] Rifna E, Singh SK, Chakraborty S, Dwivedi M (2019) Effect of thermal and non-thermal techniques for microbial safety in food powder: recent advances. Food Res Int 126:108654
[20] Singh S, Shalini R (2016) Effect of hurdle technology in food preservation: a review. Crit Rev Food Sci Nutr 56:641–649
[21] Isbary G, Shimizu T, Li Y-F, Stolz W, Thomas HM, Morfill GE, Zimmermann JL (2013) Cold atmospheric plasma devices for medical issues. Expert Rev Med Devices 10:367–377
[22] Nwabor, O. F., Onyeaka, H., Miri, T., Obileke, K., Anumudu, C., & Hart, A. (2022). A cold plasma technology for ensuring the microbiological safety and quality of foods. Food Engineering Reviews, 14(4), 535-554.
[23] Zabihinpour, M., 2023. Designing and manufacturing dry Fruit Pesticide Device Based on Coldplasma Technology. The National Conference on Technological Advences In Applied Physics. https://civilica.com/ doc/1666479