نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

2 دانشگاه ارومیه

3 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

4 دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده

در این کار، برای اولین بار به محاسبه‌ و بررسیِ رفتار کیفیِ آنتروپی و اثرات واهمدوسی در رادار چلانده دومدی کوانتومی زمانی‌که هدف حضور دارد و سیگنال تولید شده به سمت هدف ارسال می‌شود، پرداخته می‌شود. به طور کلی، واهمدوسی با کاهش خلوص حالت سامانه، یعنی انتقال از حالت خالص به حالت آمیخته همراه است. علاوه بر این با بررسی آنتروپی، درهم‌تنیدگی سامانه را برای تعداد مؤثر فوتون‌ها در ورودی آشکارساز بررسی می‌کنیم. افزون بر این، شرایط مختلف مؤثر بر بهبود عملکرد یک آشکارساز کوانتومی در رادار چلانده دو مدی کوانتومی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. حالت کوانتومی سامانه از حالت همدوس با افزایش دما و پارامتر چلاندگی (در دماهای بالا) به حالت ناهمدوس تبدیل می‌شود. اثرات واهمدوسی با پارامتر چلاندگی و توان سیگنال نسبت عکس دارد. نسبت فوتون‌های دریافتی در گیرنده با پارامتر چلاندگی و توان سیگنال نسبت مستقیم دارد. افزایش نسبت فوتون‌های دریافتی در گیرنده، هم آنتروپی سامانه را افزایش می‌دهد و هم اثرات واهمدوسی سامانه را کاهش می‌دهد که نتیجه بسیار مهمی است. علاوه بر این، رفتارهای کیفی‌ِ آنتروپی و خلوص کاملاً مشابه هستند.

کلیدواژه‌ها