نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران.

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه پیام نور شیراز، شیراز

چکیده

در این مقاله، ما یک سامانه‌ی درهم‌تنیده دو کیوبیت ابررسانای یکسان را مدل‌سازی می‌کنیم که در آن اتصالات جوزفسون با یک خازن ثابت جفت شده‌اند. این جفت‌شدگی خازن با اتصالات جوزفسون بدلیل افزایش همدوسی و بی اثر کردن اثرات واهمدوسی در سامانه افزوده شده است. برای درک بهتر از حالت سامانه با بهره‌گیری از تئوری محاسبات کوانتومی رفتارهای کیفی درهم‌تنیدگی، همدوسی و مقایسه بین آن‌ها در این مدل بصورت عددی مورد بررسی قرار گرفت. مشاهده شد برای افزایش انرژی جفت‌شدگی بین دو کیوبیت، حدی برقرار است و فراتر از آن باعث تضعیف عملکرد سامانه خواهد شد. همچنین دیده شد رفتارهای درهم‌تنیدگی و همدوسی تقریبا مشابه هستند و می‌توان با راه‌کارهایی آن‌ها را در دماهای بالا حفظ کرد. نکته‌ای قابل توجه این بود که با افزایش انرژی جوزفسون کیوبیت‌ها، همدوسی و درهم‌تنیدگی حتی برای دما‌های بالا نیز افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش انرژی جفت‌شدگی متقابل بین کوبیت‌ها، همدوسی و درهم‌تنیدگی در دماهای بالا حفظ می‌شود که می‌توان این نکته را در ساخت منابع درهم‌تنیدگی لحاظ کرد. افزون‌براین، تفاوت بین یک سامانه‌ی با دوکیوبیت همسان و ناهمسان نیز بیان می‌شود.

کلیدواژه‌ها