نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران

چکیده

در این تحقیق، نانوصفحات اکسید روی به روش سل-ژل با نمک پیش ماده نیترات روی تهیه و سپس با عناصر ناخالصی آهن و مس آلاییده شدند که نانوساختارهای خالص و آلاییده اکسید روی با مواد ارزان قیمت و به روشی آسان و در دسترس با تجهیزات آزمایشگاهی کم و در مدت زمان بسیار کوتاه سنتز شدند. خواص ساختاری و مورفولوژی نمونه‌های تهیه شده با پراش اشعه ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) و طیف مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) مشخص شدند. نتایج پراش اشعه ایکس نشان داد که نانوذرات اکسیدروی در تمامی‌نمونه‌ها در ساختار کریستالی ورتسایت بدون مشاهده هیچ پیک اضافی شکل گرفته اند. گروه عاملی و برهمکنش‌های شیمیایی نمونه‌های اکسیدروی نیز در پیک‌های مختلف با استفاده از داده‌های طیف مادون قرمز تعیین شد که گروه‌های عاملی مربوط به باندهای Zn-O در نمونه‌ها به تایید طیف پراش اشعه ایکس مشاهده شد. تجزیه و تحلیل میکروسکوپ الکترونی روبشی نشان داد که ناخالصی سبب ایجاد مورفولوژی‌های متفاوتی برای هر نمونه شده است. می‌توان نتیجه گرفت که نوع ناخالصی‌ها سبب تغییر مورفولوژی می‌شود اما ساختار بدون تغییر می‌باشد. برای بررسی گاف نواری از آنالیز طیف بینی جذبی فرابنفش- مرئی (UV-Visible) استفاده شد که نشان داد گاف نواری نمونه‌ها با افزایش ناخالصی‌ها کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها