نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی استان آ.ش، واحد شبستر

چکیده

شتابدهنده های لیزر-پلاسما، یکی از فناوری های نوین برای رسیدن به انرژی‌های بالا محسوب می شوند. در این مقاله، ضمن مرور یافته‌های اخیر در زمینه شتابدهی الکترون توسط پالس لیزر در یک کانال پلاسمایی، مکانیزم تولید الکترون های پرانرژی در برهمکنش پالس لیزر فمتوثانیه با پلاسما بررسی شده و میزان انرژی کسب شده در اندرکنش خطی‌و غیرخطی برآورد شده است. با در نظر گرفتن اختلالات چگالی و تحولات میدان الکتریکی موج دنباله، نشان داده می شود که انرژی الکترون ها با افزایش چگالی پلاسما کاهش و با افزایش طول پلاسما و توان لیزر افزایش می یابد. همچنین، تغییرات شعاع حباب الکترونی و تعداد الکترونهای شتاب گرفته داخل حباب در چگالی های مختلف پلاسما برآورد شده است.

کلیدواژه‌ها