نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو کارشناسی ارشد

2 دانشیار ، دانشگاه صنعتی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

اخیرا موجبرهای آرایه‌ای برای طراحیِ پردازشگرهای فوق سریع نوری، خصوصا در زمینه هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در این مقاله ابتدا با نرم‌افزار لومریکال ثابت انتشار هر موجبر را به صورت جداگانه بدست آورده، و با استفاده از نرم افزار متلب به محاسبه سوپر مدهای یک آرایه موجبری متشکل از 6 موجبر پرداخته ایم. با استفاده از نظریه مد جفت‌شده موجبر آرایه‌ای با 6 موجبرِ متشکل از هسته چالکوجناید بر روی عایق را طراحی و سوپرمدهای متناظر را بدست‌ آوردیم. نشان داده‌ایم که استفاده از مواد چلکوجناید میتواند با طول کوچکتری برای مجتمع سازی مدارهای نوری استفاده شده و بعلاوه برای طراحی ابزارهای نوری غیرخطی بعلت ضریب غیرخطی زیاد مواد چالکوجناید میتوان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها