نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کاربرد پرتوها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

2 پژوهشکده فوتونیک و فن‌آوری‌های کوانتومی، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

3 پژوهشکده کاربرد پرتوها پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، تهران، ایران

چکیده

این مطالعه به بررسی پاسخ کالری‌مترهای تداخل‌سنجی به پرتوهای یون‌ساز از طریق مدل‌سازی می‌پردازد. این کالری‌مترها به دلیل دقت بالا و حساسیت کم نسبت به اتلاف انرژی ذرات یون‌ساز و سایر ویژگی‌های منحصر به فرد، ابزارهای امیدوارکننده‌ای برای تحقیقات در حوزه فیزیک انرژی ذرات یون‌ساز هستند. با این حال، پاسخ آن‌ها به پرتوهای یون‌ساز به خوبی درک نشده است. در این مطالعه یک چارچوب شبیه‌سازی برای مدل‌سازی سپارش انرژی پرتو و تولید سیگنال در قلب اصلی کالری‌متر ایجاد و توسعه داده شده است. این شبیه‌سازی شامل اثراتی مانند انتقال حرارت، تغییرات الگوهای تداخلی[1] و جذب انرژی در سیستم کالری‌متری است. در این مطالعه از شبیه‌سازی برای مطالعه رفتار کالری‌مترهای تداخل‌سنجی تمام‌نگاری در سناریوهای مختلف از قبیل تغییر جهت پرتودهی، گذر زمان و تغییر در هندسه ماده جاذب، استفاده شده است. نتایج نشان داد که پاسخ کالری‌متر‌های تداخل‌سنجی به پرتوهای یون‌ساز، پیچیده بوده و به زمان و محیط جاذب بستگی دارد. این یافته‌ها به بهینه‌سازی کالری‌مترهای تداخل‌سنجی برای آزمایش‌های حوزه فیزیک هسته‌ای کمک خواهد کرد.
 
[1]. Fringe Pattern

کلیدواژه‌ها