دو اتم برهم‌کنش دار در پتانسیل تله ای ناهماهنگ دو بعدی

سید حسین گنجی پور؛ ابراهیم صادقی

دوره 6، شماره 3 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 1-6

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.69879.1177

چکیده
  در این پژوهش یک سیستم دو اتمی بوزونی در حضور پتانسیل ناهماهنگ دو بعدی و یک پتانسیل بین اتمی کوتاه برد بطور دقیق بررسی شده است. توابع موج و انرژی قسمت هماهنگ بطور تحلیلی و تاثیر جمله ناهماهنگ پتانسیل بر انرژی به ازای شدت‌ برهم‌کنش‌های مختلف محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده رفتارهای متفاوت برای حرکت نسبی و انرژی تصحیحی بر ...  بیشتر