شتاب‌دهی الکترون در رژیم حبابی توسط میدان موج دنباله در برهم‌کنش پالس لیزر با پلاسما

علیرضا پاک نژاد

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 1-10

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68901.1160

چکیده
  شتاب‌دهنده‌های لیزر-پلاسما، یکی از فناوری‌های نوین برای رسیدن به انرژی‌های بالا محسوب می‌شوند. در این مقاله، ضمن مرور یافته‌های اخیر در زمینه شتاب‌دهی الکترون توسط پالس لیزر در یک کانال پلاسمایی، مکانیزم تولید الکترون‌های پرانرژی در برهم‌کنش پالس لیزر فمتوثانیه با پلاسما بررسی شده و میزان انرژی کسب شده در اندرکنش خطی و غیرخطی ...  بیشتر