شناسایی تاثیر پارامترهای فیزیکی مدل جیلز-آترتون بر روی حلقه هیسترزیس به روش اجزاء محدود

مریم روزبهی؛ علی کاظم پور؛ سمیه پیری

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1401، ، صفحه 119-125

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.68092.1144

چکیده
  معادلات مدل جایلز- آترتون به طور کسترده‌ای در توصیف حلقه‌های هیسترزیس مواد فرومغناطیس، فروالکتریک و پیزوالکتریک استفاده شده است. مزیت اصلی این مدل ایجاد ارتباط بین حلقه هیسترزیس با پارامترهای فیزیکی مواد مغناطیسی است. در این مطالعه منحنی پسماند مغناطیسی با استفاده از روش المان محدود و توسط کد کامسول ارائه شده است. معادلات مدل جایلز- ...  بیشتر