نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشگاه قم

10.30473/jphys.2023.66709.1133

چکیده

نانوذرات فلزی هنگامی که در معرض امواج الکترومغناطیسی قرار می‌گیرند به علت برهمکنش الکترون‌های رسانش سطحی نانوذرات و نوسانات آنها و همچنین اثر گرمایش ژول گرما تولید می‌کنند. به علم نوظهور بررسی گرمای تولید شده توسط نانوذرات ترموپلاسمونیک گفته می‌شود. گرمای تولید شده از راه دور توسط نور کنترل می‌شود و این گرمای تولید شده باعث افزایش دما در نانو ذرات و محیط می‌شود. علم ترموپلاسمونیک کاربردی زیادی در حوزه‌های مختلف از جمله فیزیک، شیمی، پزشکی دارد و اندازه‌گیری گرمای تولید شده اساساً پیچیده است. در این مقاله به بررسی روش موثر بر افزایش میدان الکتریکی موضعی و گرمایی که نانوذرات تولید می‌کنند می‌پردازد. به این‌صورت که با قرار دادن نانوذرات دوتایی شش‌گوشی نامتقارن به عنوان آنتن یا تقویت کننده اطراف یک نانوذره مستطیلی شکل، مقدار برهمکنش نور با نانوذره میانی‌ را افزایش می‌دهد و باعث افزایش میدان الکتریکی موضعی و گرما تولید شده توسط نانوذره میانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها