نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

در تحقیق حاضر تأثیر جایگزینی مقدار جزئی کربن به جای بور بر روی ریزساختار، خواص مغناطیسی و برهمکنش‌های فوق‌ریز شیشه فلزی Fe–Si–B–Cu بررسی شد. به این منظور نمونه‌های نواری با ترکیبات Fe83.3Si4B12Cu0.7 و Fe83.3Si4B11Cu0.7C1 با استفاده از تکنیک مذاب‌ریسی تهیه شد. سپس آزمون‌های تجربی پراش پرتو ایکس، گرماسنجی روبشی تفاضلی، آنالیز حرارتی افتراقی مغناطیسی، میکروسکوپ الکترونی روبشی، اسپکتروسکوپی موزبائر و مغناطیس‌سنج نمونه ارتعاشی برای مطالعه ویژگی‌های مختلف نمونه‌ها به کار گرفته شد. بررسی‌ها نشان داد که نمونه‌ها کاملاً ساختار آمورف دارند و نمونه حاوی کربن بازه دمایی عملیات حرارتی بزرگتری نسبت به نمونه فاقد کربن نشان داد. اگرچه جایگزینی مقدار جزئی کربن تأثیر ناچیزی بر روی مقادیر متوسط میدان‌های مغناطیسی فوق‌ریز و نظم کوتاه‌برد شیمیایی داشت، اما تغییراتی در نظم کوتاه‌برد توپولوژیکی ایجاد کرد. مقدار مغناطش اشباع با افزودن کربن تغییری نکرد، با این حال مقدار میدان وادارندگی در حالت میدان مغناطیسی خارجی عمود، به طرز محسوسی کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها