طراحی و ساخت سیستم انحراف‌سنجی و ارزیابی عملکرد آن در اندازه‌گیری پاشندگی ضریب شکست خطی بلورهای نازک سوسوزن یاگ و کوارتز

امیرمحمد بیگ زاده؛ محمدرضا رشیدیان وزیری

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 19-28

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.69856.1175

چکیده
  یکی از مسائل بنیادین در علم فیزیک، اندازه‌گیری ضریب شکست مواد مختلف است. اطلاع از بزرگی ضریب شکست یک ماده در پیش‌بینی نحوه رفتار و میزان نور عبوری از آن نقش تعیین کننده‌ای دارد. روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری ضریب شکست وجود دارد. در این کار برای سنجش ضریب شکست نمونه‌های با ضخامت کم، یک سیستم مبتنی بر روش انحراف‌سنجی طراحی و ساخته ...  بیشتر