بررسی خواص ساختاری و اپتیکی ترکیب نیم‌رسانای کلکوژنیدی Ag2SiS3

مریم عزیزی؛ حمدالله صالحی

دوره 6، شماره 3 ، اردیبهشت 1403، ، صفحه 17-28

https://doi.org/10.30473/jphys.2024.70377.1182

چکیده
  چکیده در این کار با استفاده از محاسبات نظری به بررسی خواص ساختاری و اپتیکی مانند ضریب شکست، ضریب خاموشی، ضریب جذب، ضریب بازتاب و رسانندگی اپتیکی ترکیب کلکوژنیدی Ag2SiS3 که دارای ساختار کریستالی مونوکلینیک می‌باشد، پرداخته می‌شود. در این کار از نظریۀ تابعی چگالی در تقریب LDA با روش شبه‌پتانسیل استفاده شده است که از نمودار چگالی حالت‌ها ...  بیشتر

بررسی خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی آلیاژ نیم-هویسلر PtFeBi و سطوح (001) آن به روش نظریه تابعی چگالی

حامد رضازاده؛ محمد رضا حنطه زاده؛ آرش بوچانی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 97-104

https://doi.org/10.30473/jphys.2021.62028.1102

چکیده
  با این فرض که آلیاژ نیم هویسلر PtFeBi می‌تواند در وسایل اسپینترونیک و اپتوالکترونیک به کار رود، با استفاده از محاسبات اصول اولیه بر پایه نظریه تابعی چگالی (DFT) با تقریب گرادیان شبه تعمیم یافته (GGA)، خواص الکترونی، مغناطیسی و اپتیکی آلیاژ نیم- هویسلر PtFeBi در حالت بالک و سطوح (001) و برای پایانش‌های FeBi و PtPt مورد مطالعه قرار گرفت. قطبش اسپینی ...  بیشتر