بررسی خواص الکترونی و ساختاری نانوخوشه‌های اکسید آهن بین دو لایۀ گرافن

مریم گودرزی؛ سارا سادات پرهیزگار؛ جواد بهشتیان

دوره 6، شماره 2 ، دی 1402، ، صفحه 29-36

https://doi.org/10.30473/jphys.2023.69523.1171

چکیده
  در این مقاله با استفاده از نظریه تابعی چگالی (DFT[1])، ابتدا خواص الکترونی و ساختاری کلاسترهای آهن[2] Fe2O3، Fe3O4، Fe4O6 و Fe6O9 (که از پایدارترین کلاسترهای اکسید آهن هستند) بررسی شده و سپس با قرار دادن این کلاسترها بین دو لایۀ گرافن و بهینه کردن ساختار حاصل، تغییر در خواص الکترونی و مغناطیسی دو لایۀ گرافن بررسی شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که ...  بیشتر