فصلنامه اپتوالکترونیک (JPHYS) - مقالات آماده انتشار