فصلنامه اپتوالکترونیک (JPHYS) - پایگاه‌هایی که نشریه در آن‌ها نمایه شده است