نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یاسوج, 'گروه فیزیک;

2 گروه فیزیک دانشگاه یاسوج

چکیده

در این پژوهش یک سیستم دو اتمی بوزونی در حضور پتانسیل ناهماهنگ دو بعدی و یک پتانسیل بین اتمی کوتاه برد بطور دقیق بررسی شده است. توابع موج و انرژی قسمت هماهنگ بطور تحلیلی و تاثیر جمله ناهماهنگ پتانسیل بر انرژی به ازای شدت‌ برهم‌کنش‌های مختلف محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده رفتارهای متفاوت برای حرکت نسبی و انرژی تصحیحی بر حسب شدت برهم‌کنش می-باشد. جهت بررسی دینامیک سیستم، کمیت فیدلیتی معرفی و به ازای شدت جفت شدگی-های مختلف محاسبه شده است. نتایج با سایر پژوهش‌ها در توافق خوبی هستند

کلیدواژه‌ها